Spoločnosť SINTRA spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

20. výročie predajne v Revúcej

V novembri oslavujeme 20. výročie našej predajne v Revúcej. 
Za túto príležitosť chceme poďakovať Vám našim zákazníkom a 20-tich z Vás odmeniť milým darčekom.
Stačí ak v termíne od 1.11.2020 do 30.11.2020 na našej predajni v Revúcej nakúpite v minimálnej hodnote 10 €.
Pokladničný doklad spolu s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo) spolu so súhlasom na spracovanie a zverejnenie osobných údajov vhodíte do označenej urny na predajni a budete v hre o 20 cien!!!

                                 

Súťaž 20. výročie otvorenia predajne Sintra Revúca

Štatút súťaže

1)         SINTRA spol. s.r.o., BRATISLAVA, Pluhová 2,Bratislava, Odštepný závod ZDROJ, Hraničná 665/14,058 01 Poprad  ( „usporiadateľ“ alebo ,,organizátor“) usporiada na predajni Sintra 044 – Daxnerova 12, 050 01 Revúca v období od 01.11.2020 do 30.11.2020 spotrebiteľskú súťaž k oslave 20. narodenín otvorenia predajne (ďalej len „súťaž“).

2)         Zakúpením výrobkov uvedených v čl. 3, doplnením údajov potrebných k účasti v súťaži a vhodením pokladničného dokladu do označenej urny podľa čl. 3 týchto pravidiel každý súťažiaci, ako dotknutá osoba, výslovne udeľuje v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a)         sprostredkovateľovi  súťaže v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a podpis viac informácií ohľadne ochrany osobných údajov súťažiaceho viď čl. 14.

b)         a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže.

Uvedené súhlasy v písm. a) a b) môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené na ktorejkoľvek prevádzke sprostredkovateľa SINTRA spol. s.r.o., BRATISLAVA, Pluhová 2,Bratislava, Odštepný závod ZDROJ, Hraničná 665/14,058 01 Poprad, poprípade elektronickou poštou na e-mailovú adresu: marketing@pp.sintra.sk. Viac k právam súťažiaceho v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je uvedené v čl. 14.

Odvolaním svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

3)         Súťaže sa môžu zúčastniť spotrebitelia (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“ alebo „účastník“ súťaže alebo „výherca“), ktorí v období trvania súťaže urobia akýkoľvek nákup v minimálnej hodnote 10 € a vhodia pokladničný doklad dokladujúci príslušný nákup s viditeľným názvom položiek nákupu spolu s vyplneným súhlasom so spracovaním osobných údajov (menom, priezviskom, adresou a  telefónnym číslom) do označenej urny umiestnenej na info pulte najneskôr do 30.11.2020. Vhodením takto označeného pokladničného dokladu spotrebiteľ dobrovoľne udeľuje svoj súhlas, tak ako je uvedené v bode 2) písm. a) a b) , so spracovaním a uchovávaním osobných údajov pre účely tejto súťaže (viacej viď bod 14) a taktiež vedome súhlasí s pravidlami tejto súťaže.

Zúčastniť súťaže sa môžu iba osoby staršie 18 rokov, ktoré majú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci organizátora ani osoby im blízke.

4)         Zo všetkých súťažiacich na danej prevádzke budú vylosovaní výhercovia, ktorí môžu získať jednu z týchto výhier:

TV Sencor SLE 2466TCS

Kávovar Dolce Gusto Krups

Keramické panvice Lamart sada

Cestovný kufor

Panvica Tescoma 28 cm

Panvica Tescoma 24 cm

Panvica Tescoma 20 cm

Darčekový kôš

Balíček dovozového tovaru SINTRA

Slúchadlá

Web kamera Square speed link

Vodka Goral 0,7L

Hubert de luxe 0,75L

Kvitnúci čaj a konvička

Balíček drogistického tovaru

Kozmetický balíček

Balíček kuchynských pomôcok

Balíček Milka produktov

Zlatý bažant balíček (tričko, termotaška, pivo)

Relax balíček - poháre a džús (kartón)

Celkom organizátor rozdá v súťaži 20 výhier.

5)         Žrebovanie prebehne dňa 04.12.2020 v priestoroch usporiadateľa.  Žrebovania sa zúčastní zástupca organizátora, následne bude spísaný protokol, ktorý bude obsahovať zoznam výhercov.

6)         Mená výhercov v podobe mena a prvého písmena z priezviska  a mesto bydliska (Jan N., Bratislava) budú zverejnené priamo na predajni od 05.12.2020

7)         Výhry budú výhercom odovzdané najneskôr do dňa 31.12.2020. Výherca si môže výhru prebrať od 5.12. do 31.12. 2020 počas otváracích hodín na prevádzkovej jednotke.

8)         Pokladničné doklady, ktoré nebudú obsahovať príslušný nákup výrobkov alebo nebudú obsahovať dátum nákupu zhodný s termínom konania súťaže, prípadne také, na ktorých tieto údaje nebudú čitateľné alebo zrozumiteľné, nebudú zaradené do zlosovania.

9)         Výhry nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, nakoľko ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).

10)       Každý súťažiaci môže v rámci súťaže získať max. 1 výhru za celé obdobie trvania súťaže.

11)       Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté pri odovzdaní výhry a ani za skryté kazy výhry.

12)       Všetky reklamácie treba uplatniť u sprostredkovateľa do 2 mesiacov od obdržania výhry.

13)       Práva a povinnosti organizátora súťaže

a) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

b) Organizátor si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, alebo súťaž ukončiť, a to v priebehu celého obdobia súťaže.

c) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny telefónneho čísla, ak im táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená.

d) Organizátor nie je zodpovední za funkčnosť sietí mobilných operátorov ani za nedoručenie, stratu či poškodenie výhier zaslaných prostredníctvom pošty či iným spôsobom.

e) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak im táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú im výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.

14)       Pravidlá ochrany osobných údajov

Zakúpením vyššie uvedených výrobkov, doplnením údajov potrebných k účasti a vhodením pokladničného dokladu do označenej urny podľa čl. 2 týchto pravidiel každý súťažiaci, ako dotknutá osoba, výslovne udeľuje v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a)         sprostredkovateľovi  súťaže v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a podpis, ktoré sprostredkovateľovi a organizátorovi v súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne, za účelom overenia jeho účasti v súťaži, za účelom zistenia, či splnil podmienky súťaže, za účelom odovzdania výhry v súťaži a to na dobu max 2 roky alebo do odvolania súhlasu.          b)         potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže.

15)       Práva súťažiaceho v súvislosti s ochranou osobných údajov

Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 bude mať subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt bude mať podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od organizátora potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt bude mať ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov. 

Od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 bude mať subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

a)         Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže sprostredkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

b)         Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

c)         Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

d)        Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje organizátor príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie organizátora.

e)         Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu sprostredkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

f)         Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na sprostredkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: marketing@pp.sintra.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené na ktorejkoľvek prevádzke sprostredkovateľa SINTRA spol. s.r.o., BRATISLAVA, Pluhová 2,Bratislava, Odštepný závod ZDROJ, Hraničná 665/14,058 01 Poprad, poprípade elektronickou poštou na e-mailovú adresu sprostredkovateľa: marketing@pp.sintra.sk Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u organizátora alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

16)       Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek tomu stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra jej nebude odovzdaná. Sprostredkovateľ a organizátor si ďalej vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného či nekalého konania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Sprostredkovateľ a organizátor si vyhradzujú právo neudeliť výhry v prípade, ak existujú pochybnosti o spôsobe získania účteniek zo strany súťažiacich či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek konania zo strany súťažiacich, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play.

17)       V prípade nezhôd má sprostredkovateľ právo konečného rozhodnutia. Vymáhanie výhier či účasti v súťaži právnou cestou je vylúčené.

V ........................................dňa ...........................                                                                                                                                                                ..................................................

                                                                                                 organizátor 

Novinky / 20. výročie predajne v Revúcej - foto
Novinky / 20. výročie predajne v Revúcej - foto

Zoznam noviniek